پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۷

مجمع عمومي ساليانه انجمن برگزار شد

1395/10/15

مجمع عمومي ساليانه انجمن صنعت خوراك دام،طيور و آبزيان ايران در روز دوشنبه مورخ ١٣ ديماه ١٣٩٥ در اتاق بازرگاني ايران و با حضور اعضاء انجمن برگزار گرديد و اعضاء هيات مديره از طريق راي گيري كتبي و مخفيانه براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.

همچنين نتايج انتخابات نخستين جلسه هييت مديره منتخب مجمع  به شرح ذيل ايفاد ميكردد:
١- مجيد موافق قديري- رييس هييت مديره
٢- رضا سواري- نائب رييس اول هييت مديره
٣- سيد علي خيريه- نائب رييس دوم هييت مديره
٤- امير ميران آملي- خزانه دار و عضو هييت مديره
٥- احمد سلحشور- منشي جلسات و عضو هييت مديره

همچنين كليه اعضا هييت مديره، آقاي مهندس ذوالفقاريان را دبيركل انجمن منصوب نمودند. شايان ذكر است آقایان حميد سليماني و كيوان استيري به عنوان اعضاي علي البدل هييت مديره و آقاي بختيار بهزادي براي مدت يك سال به عنوان بازرس انتخاب شدند.

روابط عمومي انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران