پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۲۳

مشاوره مالیاتی


همراستا با سرعت زیاد تغيير و تحّول و پيشرفت اقتصادی، سازمانی (حقيقي و حقوقي) موفق است كه با علم و آگاهي و مطابق مقررات مربوطه حركت كند و بحث ماليات نيز از اهم مسائل اقتصاد هر سازمان است. ماليات، و نارسايئ قوانين و مقررات مالياتي، و همچنين عدم وجود فرهنگ كافي، و يا عدم آشنايي به قوانين و مقررات كه موجب عدم انجام وظيفه قانوني از سوي شهروندان هر جامعه مي شود و در نتیجه اكثريت اشخاص حقيقي و حقوقي افراد جامعه را در امورتجارتي، و دولت را در وصول ماليات به حق و به موقع دچار مشكل فراوان مي نمايند. در اينجاست كه دو واژه، تشخيص و مطالبه، و وصول ماليات از سوي دولت، تمكين و توافق و پرداخت ماليات از سوي مؤديان محترم ماليات، رو در روي هم قرار می گیرند.

در هر موضوعي كه بحث حق است ضايع شدن حق هم وجود دارد و در اكثر موارد تشخيص علي الرأس ماليات كه در اكثريت قريب به اتفاق پرونده هاي مالياتي مرسوم است، ضايع شدن حق از مؤديان محترم نیز امری عادی می باشد.

به نظر، مشاوران مالياتي این انجمن بحث ماليات و حق و حقوق مربوط به پرونده مالياتي با مشاوره و وكيل مالياتي با شکل بهینه ای قابل تحقق است.