پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۲

اهداف و برنامه ها


الف) توسعه و تقویت سهم صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در اقتصاد ملی    
 
ب) افزایش نقش صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان در تولید، اشتغال و درآمد ملی
 
ج) تلاش در ارتقاء شناخت و باور جامعه از نقش صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان در توسعه فراگیر
 
د) اعتلا و ارتقاء دانش، مهارت های رهبری و مدیریت بنگاه های صنعتی و نیمه صنعتی
 
هـ) تقویت تشکل گرائی صنعتی با هدف مشارکت مؤثرتر و بیشتر در فرآیند تصمیم سازی
 
و) بررسی مسائل و مشکلات صنعت خوراک دام و طیور و تلاش برای رفع آنها
 
ز) تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و حفظ محیط زیست
 
ح) همکاری با سازمان های دولتی در مسیر ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنعتی
 
ط) ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام در بین فعالین عرصه مذکور
 
ی) افزایش سطح قدرت چانه زنی این صنف در بازارهای بین المللی و نیز در مواجهه با سازمانهای داخلی
 
ک) ارتقاء سطح کیفی محصولات با هدف مدیریت مدنی و صنفی در امر تولید
 
ل) جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری برای تولید صحیح
 
م) استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و روزآمد نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه