پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۰

مركز داوري صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان


پيرو تقاهم نامه منعقده با مرکز داوری اتاق ایران و در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب  15 /9 / 1373 ، فعالين صنعت دام، طيور و آبزيان ميتوانند به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی خود به انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران مراجعه نمايند؛
سرعت در رسیدگی بالاست و هزینه‌های داوری نیز به مراتب ارزانتر از دادگستری است. مشخص بودن قواعد رسیدگی، فرآیند بازبینی پیش نویس آراء قبل از صدور رأی، تخصص در رسیدگی، رعایت اصل محرمانگی، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری و قابلیت اجرای آرا داوری در داخل و خارج از کشور نیز از دیگر مزایای رسیدگی در "مرکز داوري انجمن" است.
اعضاي محترم ميتوانند در مواردی که طرفین قرارداد تجاري قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده نمایند:
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.
Dispute Settlement:" All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator (s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding.